Category: Amazon Cloud

Cấu hình gửi Mail SMTP với Amazon SES cho WordPress

Sau khi bạn đã verify thành công domain và email trên Amazon SES, tiến hành cấu hình gửi mail với SMTP của Amazon SES. Tạo User name và Password cho SMTP Tại SES Home, ta chọn SMTP Settings => Create My SMTP Credentials Hệ...

Hướng dẫn tạo mới một Amazon VPC

Để bắt đầu với Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), bạn tạo một VPC và mạng con. Để có tổng quan chung về Amazon VPC, xem Amazon VPC là gì?  Đăng nhập vào console.aws.amazon.com từ giao diện console ta chọn Services => Networking...