Category: Cloud Computing

Cấu hình gửi Mail SMTP với Amazon SES cho WordPress

Sau khi bạn đã verify thành công domain và email trên Amazon SES, tiến hành cấu hình gửi mail với SMTP của Amazon SES. Tạo User name và Password cho SMTP Tại SES Home, ta chọn SMTP Settings => Create My SMTP Credentials Hệ...